Day: May 26, 2024

Auto DraftAuto Draft

ในช่วง beginning มีการเช่าวิดีโอ คุณสามารถ spend เยี่ยมชม ไปยัง preferred place ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นแบบสแตนด์อโลน สถานประกอบการหรือมุมหนึ่งของร้านขายของชำของคุณ ร้านค้า ใช้จ่าย สองสามกำมือ ดอลลาร์ และส่งคืน บ้าน เพื่อ ความสุขใน ภาพยนตร์ บน VHS หรือ Betamax ของคุณ (recall เหล่านั้น?) VCR แล้วก็มีดีวีดีมา